UZŅEMŠANA

 
JAUNO AUDZĒKŅU UZŅEMŠANA 27. MAIJĀ (pl. 17.00 – 19.00)

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas Iekšējie noteikumi Nr 19 
“Kārtība par audzēkņu uzņemšanu un mācību procesa organizēšanu Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā”


UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI MĀKSLAS JOMĀ

Programmā “Vizuāli plastiskā māksla”

1. klasē (bērni, kuri 2024./2025. m. g. mācīsies vispārizglītojošās skolas 2. vai 3. klasē; bērnu vecums: 8 – 9 gadi),

          programmas ilgums – 7 gadi

1. kursā (jaunieši, kuri 2024./2025. m. g. uzsāk mācības vidusskolas 10. klasē).

         programmas ilgums – 3 gadi

Sagatavošanas klasē (bērnu vecums 6 – 7 gadi),

Uzņemšana tiek organizēta bez iestājpārbaudījumiem.

Bērni ar priekšzināšanām un vecuma atbilstību var tikt uzņemti vēlākos izglītības posmos (uz 2. vai 3.klasi),  kārtojot iestājpārbaudījumu gleznošanā:

Uzdevums:
klusās dabas gleznojums;

Vērtēšanas kritēriji:
1) Kompozīcija lapā;
2) Krāsu attiecības;
3) Objektu savstarpējās attiecības;
4) Tehniskais izpildījums un darba kvalitāte.

Materiālus gleznošanai nodrošina skola.
Ierašanās uz iestājpārbaudījumu: 27.maijā pl.17.00

Profesionālajā ievirzē Mākslas programmā audzēkņi apgūst šādus priekšmetus:
zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, veidošana, mākslas valodas pamati, eksperimentālā darbnīca, tekstils, grafika, datorgrafika, dizaina pamati, stikla dizains. 

 


UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI MŪZIKAS JOMĀ

Programmā “Instrumentālā mūzika”

●  1.klasē (bērni, kuri 2024./2025. m. g. mācīsies vispārizglītojošās skolas 1. vai 2. klasē, bērna vecums: 7-8 gadi)

Taustiņinstrumentu spēle:
       
Klavierspēle;
        Akordeona spēle.

Stīgu instrumentu spēle:
        Vijoles spēle;
       Čella spēle;
       Kokles spēle.

Pūšaminstrumentu spēle:  
       Flautas spēle;
       Trompetes spēle;
       Eifonija spēle;
       Klarnetes spēle;
       Saksofona spēle.

Sitaminstrumentu spēle.

Programmu ilgums: 8 gadi.

●  Sagatavošanas klasē (bērna vecums: 6 gadi)

Uzņemšana uz 1. klasi tiek organizēta ar iestājpārbaudījumu (27. maijā laikā no pl. 17 līdz 19).

Uzdevums:
1)jānodzied viena brīvi izvēlēta dziesma ar vārdiem;
2)jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās skaņas;
3)jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās melodijas;
4)plaukšķinot jāatkārto skolotāja nospēlētās melodijas ritmisko zīmējumu.

​Bērni ar priekšzināšanām un vecuma atbilstību var tikt uzņemti izglītības programmās vēlākos mācību posmos, uzņemšanas komisijai pārbaudot izglītības programmas “Instrumentālā mūzika” – zināšanu līmeņa atbilstību konkrētās klases (2., 3., 4. u.c.) izglītības programmu prasībām – instrumenta spēli, solfedžo un mūzikas teoriju, mūzikas literatūru.

 


Uz iestājpārbaudījumiem  līdzi jāņem bērna personu apliecinošs dokuments  – pase, ID karte vai dzimšanas apliecība.

Saņemot apstiprinājumu mācību uzsākšanai, jāiesniedz ģimenes ārsta izsniegts izraksts no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u), kurā norādīta informācija par personas hroniskām saslimšanām, tai skaitā redzes, dzirdes, funkcionāliem vai psihiskiem traucējumiem, alerģijām, ierobežojumiem fiziskajai slodzei; 


PIETEIKŠANĀS  PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAI “KARUSELIS” NAV VĒL UZSĀKTA. INFORMĀCIJA SEKOS!


TOPOŠAJIEM VIDUSSKOLĒNIEM!

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola ir izveidojusi īpašas mācību programmas vidusskolēniem!
Ja vēlies paralēli mācībām vidusskolā apgūt
ko radošu, PIESAKIES programmā
VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA.

Ja līdz šim mākslas skolai gāji ar līkumu, ir īstais brīdis pieteikties un piepildīt savus vidusskolas gadus ar krāsām!

Vidusskolēni pieteikties mācībām Mūzikas un mākslas skolā aicināti līdz 4.septembrim.

Vairāk informācijas:

vecumnieki.mms@bauskasnovads.lv
63976386, 20038615, 29112194

Atbildēt