03/16/20

KARNEVĀLS IZKLAIDĒ UN IEMĀCA DAUDZ JAUNA

Kā ik gadu maskošanās un karnevālu laikā – februārī – Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā tiek rīkots karnevāls. Tas vienmēr tiek veltīts kādai konkrētai tēmai, ko Mākslas programmas audzēkņi padziļināti pēta, interpretē, atspoguļo savos tērpos un priekšnesumos. Šī gada karnevāla tēma – “21.gadsimta tautas tērps”.

Tā kā Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā strādā seši mākslas skolotāji, tika izveidotas sešas komandas. Katra komanda pētīja kādu konkrēta novada/reģiona tautas tērpu īpatnības un interpretēja tos mūsdienām, sasaistot vēsturisko ar moderno.

1.klases audzēkņi kopā ar skolotāju Antru Gustsoni demonstrēja ideju par Zemgales tautas tērpu. Skanot liriskajai latviešu tautas dziesmai “Caur sidraba birzi gāju”, ar savu priekšnesumu audzēkņi ieveda skatītājus bērzu birztalā, kur meitenes raudāja īstas asaras un noslaucīja tās pašu veidotos priekšautiņos un visi kopā palīdzēja zelta ziediem bērziem uzziedēt. Šo audzēkņu tērpi bija ļoti praktiski un skaisti, paši bija veidojuši kreklu un kleitu apdruku. Žūrija atzinīgi novērtēja to, ka tērpi ir patiešām valkājami un piešķīra nomināciju “Reāli valkājama mode”.

2. klases komanda “Gadsimteņi” skolotāja Kārļa Ulmaņa vadībā izpētīja divus tautas tērpu veidus – Rīgas un lībiešu arheoloģisko un etnogrāfisko tērpu. Lai atdarinātu lībiešu tautas tērpu, bērni izmantoja dažādus sadzīves priekšmetus – karotes, vākus, papīra tūtas, stieples, naglas un citus priekšmetus. Priekšnesums aizveda uz 11.gadsimta lībiešu apmetni, kur sievietes kurināja pavardu, bet vīri cīnījās, lai aizsargātu savējos. Audzēkņi bija izpētījuši arī etnogrāfisko Rīgas tautastērpu, kas radies daudzus gadsimtus vēlāk. Tieši šī dramatiskā cīņa un gadsimtu salīdzinājums, rosināja žūriju piešķirt nomināciju “Gadsimtu cīņa”. Continue reading

03/2/20

VALSTS KONKURSA I KĀRTAS FINĀLS

Valsts konkurss māksliniekiem

 “TĒLS. TELPA. SCENOGRĀFIJA.”

Mākslas programmas audzēkņiem ik gadu valsts līmenī tiek rīkots konkurss, kas palīdz izvērtēt, salīdzināt kopējo mākslas skolu profesionālo līmeni, veikt uzlabojumus, ieteikumus.

Šogad valsts konkursa tēma skar telpisku objektu veidošanu un scenogrāfijas principu iepazīšanu.

Konkursam izvirzīti uzdevumi:

  • pilnveidot audzēkņu  pieredzi, veidot  māksliniecisku  tēlu un  telpisku  vidi, attīstot asociatīvu, metaforisku un konceptuālu izteiksmi;
  • pilnveidot audzēkņu pieredzi eksperimentēt ar materiāliem un tehnikām, izmantot scenogrāfijai raksturīgus izteiksmes līdzekļus;
  • pilnveidot audzēkņu pieredzi telpisku objektu, maketu un  telpiskas vides veidošanā;
  • apzināties telpas nozīmi un iespējas mākslinieciskajā darbībā;
  • pilnveidot audzēkņu pieredzi izvēlēties personiski nozīmīgu radošā darba tēmu, prasmi aprakstīt savu radošā darba ideju;
  • iepazīstināt audzēkņus ar dažādiem laikmetīgās mākslas darbiem, vides risinājumiem, scenogrāfijas piemēriem.

Atbilstoši konkursa uzdevumiem mākslas programmas audzēkņi strādāja trīs vecuma grupās, kurām tika piemērotas tēmas. Continue reading

03/2/20

AKORDEONISTU FESTIVĀLS DOBELĒ

29. februārī Dobelē tika aizvadīts 14. Zemgales akordeonistu festivāls, kura galvenais uzdevums ir veicināt jauno mūziķu izaugsmi un popularizēt seno instrumentu.

Starp 63 fastivāla dalībniekiem muzicēja arī divas mūsu audzēknes – Alise Vēvere un Leonora Čudare kopā ar skolotāju Initu Ideri – Bankavu.

Te sižets par festivālu Latvijas Televīzijas dienas ziņās – https://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/dobele-festivala-pulcejas-zemgales-jaunie-akordeonisti.a350139/

02/26/20

MODINĀM PAVASARI VECUMNIEKU PANSIONĀTĀ

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu un skolotāju koncerts pansionāta “Atvasara” iemītniekiem jau kļuvis par tradīciju. Jau trešo gadu –  laikā, kad ziemu nomaina pavasaris – jaunie mūziķi un viņu skolotāji kāpj lielajā autobusā, lai dotos koncertēt pie Vecumnieku senioriem.

Vairāk nekā 50 lieli un mazi mākslinieki šogad bija sarūpējuši muzikālus sveicienus kuplajai “Atvasaras” saimei. Koncertā “Modinot pavasari” uzstājās bērnu kora “Via Stella” jaunākā grupa (skolotāja Liene Batņa) , 1.-3. klašu vijolnieku ansamblis (skolotāja Dace Rozenberga), koklētāju ansamblis “Skandīne” (skolotāja Kristīne Jeronoviča), flautisti (skolotāja Zane Jurēvica) un skolotāja Aigara Dziļuma audzēkņi – trompetisti ar koncertmeistari Līgu Eglīti.

Skolas direktore Iveta Lavrinoviča stāsta: “Nav uzmanīgākas, vērīgākas un klusākas publikas par pansionāta iemītniekiem! Šajos koncertos ir bauda spēlēt un dziedāt gan bērniem un jauniešiem, gan viņu pedagogiem, jo katrs priekšnesums tiek uzklausīts ar lielu mīļumu un ieinteresētību. Publiku ar šādu attieksmi var vēlēties ikviens mākslinieks!”.

Paldies omītēm un opīšiem par siltajiem vārdiem, mīļajiem rokasspiedieniem, daudzajiem jautājumiem “kad jūs atkal atbrauksiet?” un saldumiņiem, kas sataupīti no Ziemassvētkiem!

Šie koncerti ir laba mācību stunda mums visiem – gan par to, cik daudz mēs katrs varam vai nevaram dot, gan par to, cik maz vajag, lai radītu prieku. Viens otram.

FOTO: I. Lavrinoviča

02/24/20

FLAUTAS PIESKANDINA VECUMNIEKUS

Foto autore: A. Čikule

Flautistu sadraudzības koncerts “Mana mīļā flauta” norisinās jau ceturto gadu. Līdz šim tajā muzicējuši Salaspils, Ropažu un Bauskas Mūzikas un mākslas skolu flautas spēles audzēkņi un skolotājas. Šogad šim pulkam pievienojās arī Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas jaunie mūziķi, un pirmo reizi pie mums tika rīkots koncerts.

Tik daudz flautistu vienuviet Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas zāle vēl nebija piedzīvojusi! Tie bija gandrīz 50 mūziķi, kas atskaņoja gan solo skaņdarbus, gan apvienojās dažādos ansambļos, kā arī muzicēja kopkorī.

“Aptaujājot audzēkņus par spilgtākajiem koncerta iespaidiem, visi kā viens minēja saspēli kopkorī. Ikdienā dzirdēt tik grandiozu flautu radītu skaņu nav iespējams, un būt daļai no priekšnesuma daudziem bija liels prieks un lepnums”, pēc koncerta stāsta Vecumnieku un Bauskas Mūzikas un mākslas skolu flautas spēles skolotāja Zane Jurēvica. “Audzēkņiem šāds koncerts ir ļoti vērtīga pieredze – sirsnīgā atmosfērā uzstāties un dzirdēt muzicējam citus, smelties pieredzi, iepazīt jaunus, laikmetīgus flautas spēles paņēmienus, dzirdēt, kā var eksperimentēt ar flautas skaņu.”

Koncerta pirmsākumi un iedvesmas avots ir Ropažu, Salaspils Bauskas un Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas flautas spēles skolotājas. Viņas ir draudzenes gan dzīvē, gan mūzikā.  Skolotājas Santa Grigorjeva, Madara Behmane un Zane Jurēvica visas ir arī profesionālas mūziķes un kopā muzicē ansamblī “Svīres”. Savulaik visas dziedājušas arī jauniešu korī “Kamēr…” “Svīres” ir īpašas – viņu muzicēšana vienlaikus ir laikmetīga un sirsnīgi vienkārša. Viņas izmanto gan balss, gan instrumenta tehniskās iespējas, mainot un dažādojot flautas skaņu. Ansambļa repertuārs ir ļoti daudzveidīgs – gan tautas mūzika, gan klasiskā mūzika, populārās mūzikas apdares un oriģinālskaņdarbi. Savos priekšnesumos meitenes spēlē arī stabules, ģitāru, ukuleli, kokli,  dažādas perkusijas un citus mūzikas instrumentus.

Šī brīvā, laikmetīgā, drosmīgā pieeja flautas spēlei pielīp arī skolotāju audzēkņiem. To varēja dzirdēt arī koncertā “Mana mīļā flauta”.

Zane Jurēvica: “Dzirdēt tik daudz flautu vienuviet var tikai konkursos. Bet tad ir spriedzes un konkurences apstākļi, kad katrs koncentrējas uz savu uzstāšanos. Šāds koncerts – festivāls rada muzicēšanas prieku, kas mūziķim ir galvenais”.

Paldies flautistiem  par radīto mūzikas notikumu! Īpašus sveicienus sūtām Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas sagatavošanas un pirmās klases audzēknēm Anikai Zentelei, Rutei Otomerei un Danielai Dreviskai, kurām šis bija pirmais flautas spēles koncerts.

Paldies skolotājām  – Santai Grigorjevai, Madarai Behmanei, Zanei Jurēvicai, Laurai Meždreijai un koncertmeistarēm –   Marlēnai Lapiņai, Dzintrai Kļaviņai, Annai Kovaļovai un Līgai Opincānei par audzēkņu sagatavošanu koncertam!

Foto autore: A. Čikule

FOTO: A. Čikule

02/21/20

KONCERTS PANSIONĀTĀ

Kad gaisā sāk just pavasari, Mūzikas skolas audzēkņi un skolotāji gatavojas koncertam Vecumnieku pansionātā “Atvasara”.

Tā ir kļuvusi jau par tādu mīļu tradīciju.